Pædagogisk læreplan & Tilsyn

Pædagogiske værdier.

 

I Bakkelandets børnehave skal de fire værdier; Glæde i fællesskabet, anerkendelse, læring og trivsel – være kendetegnende og bærende for vores daglige pædagogiske praksis og samvær med børnene.

 

Dette implementerer vi i praksis ved.

 • at have en anerkendende tilgang til det enkelte barn og dets forældre samt være anerkendende i forhold til kolleger ind i vores pædagogiske praksis.

 • at arbejde relationsorienteret.

 • at være nærværende, lyttende, forstående og omsorgsfuld.

 • at vise tillid, stille krav og give lov.

 • at være tydelige voksne, der sætter ord på følelser, initiativer og handlinger.

 • at lægge vægt på positive oplevelser med det enkelte barn og fokusere på den enkeltes styrkesider og ressourcer.

 • at italesætte overfor det enkelte barn, at det bliver set, hørt og respekteret.

 • at reflektere over nye opdagelser og lære noget hver dag.

 • at tilskynde og motivere den naturlige lyst til at lære.

 • at samarbejdet mellem forældre og børnehave skal være præget af gensidig åbenhed, tillid, respekt og accept.

 • at have et bredt informationsniveau omkring livet i børnehaven, pædagogiske tiltag og børnenes dagligdag.

 • at skabe mulighed for barnet til at spejle sig og udvikle sig i større eller mindre fællesskaber. Vi arbejder for at inkludere forskelligheder og på den måde fremme samarbejdsevner og trivsel hos det enkelte barn.

 • at inddrage børnenes perspektiver i dagligdagen.

Pædagogiske læreplaner.

 

I Bakkelandets Børnehave arbejder begge afdelinger målrettet omkring læreplanernes seks temaer med fokus på læringsmål formuleret ud fra følgende overskrifter:

1. Alsidig personlig udvikling/ Samling, fortælling og traditioner.

2. Fællesskab.

3. Sproglig opmærksomhed.

4. Bevægelse.

5. Naturen og udeleg.

6. Kreative aktiviteter.

 

Børnehaven arbejder med pædagogiske læreplaner ud fra individuelle læringsmål.

Evaluering af tidligere læreplan.


Evaluering af læreplaner.
I Bakkelandets børnehave og vuggestue har vi valgt at evaluere vores tidligere læreplan i forbindelse med udarbejdelsen af den nye styrkede læreplan.
Helt konkret gøres det ved, at vi ved udarbejdelsen af hvert læreplanstema i den nye styrkede læreplan, gennemlæser det tidligere materiale med henblik på at evaluere på, om der er overensstemmelse mellem indholdet og det, som vi i praksis gør i vores hverdag: Lever vi op til det vi skriver i lærerplanen? Er der ting vi gør anderledes end det står skrevet? osv. Det der stadig er relevant fra den tidligere læreplan, er tilpasset den nye styrkede læreplan, således vi til stadighed gør brug af de gode erfaringer, der tidligere har vist sig at være succesfulde. De forhold der tidligere har haft en god effekt, er justeret og tilpasset, således de passer præcist ind i forhold til Bakkelandets værdier, hverdag, visioner og børneliv.
På Bakkelandet er læreplanerne også en del af bestyrelsens årlige arbejde. Det er således et bestyrelsesønske, at læreplanerne dels bliver gennemgået på bestyrelsesmøder, og dels bliver både evalueret og præciseret på en sådan måde, at læreplanerne til enhver tid er et dynamisk arbejdsredskab, som bruges til at sikre en forsat høj faglighed og kvalitet i vores vuggestue og børnehaver.

Evalueringen er foretaget ved udløbet af læreplanen for 2018-2020