Leg- og lærerplaner

Overordnede mål:

​Det overordnede mål for SFO er at skabe et rum, hvor børnene føler de er ”kommet hjem fra skole”. De skal føle, at selv om de befinder sig i skolens rammer rent fysisk, så er der en skillelinje mellem skoletid og SFO. Børnene skal føle sig frie og trygge ved at kunne stille skoletasken til side for en stund og lade kreativiteten blomstre på SFO–vilkår. Vi vil bestræbe os på, at så mange børn som muligt går i SFO. Det giver den bedste grobund for samhørighed, sammenhold og venskaber på tværs af klasse - og alderstrin. Børnenes alsidige personlige og sociale kompetencer skal udvikles. Der ligges vægt på, at deres ansvarsfølelse udvikles. Børnenes individuelle behov respekteres. Sproget udvikles, herunder evnen til dialog og tale i større fora med henvisning til sprogpakken. Sundhed og fysik skal vægtes højt. Børnenes madkultur udvikles i henhold til vores mad- og måltidspolitik, hvor der er fokus på sundhed og samvær. Glæden ved at bruge naturen samt forstå og passe på den skal være tydelig i hverdagen. Børnene skal under nænsomme og trygge former bl.a. ved hjælp af kulturelle udtryksformer forberedes på den verden der er uden for skole og SFO.

Pædagogik & faglighed:

Hverdagen i SFO’en tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne for SFO og med principperne i de overordnede mål. Den skal være præget af opmærksomhed, nærhed, omsorg og dannelse. Børnene skal kende de fysiske rammer og muligheder i SFO'en såsom, hvor de må være, og hvad der kan og må ske i de enkelte områder. Der lægges vægt på kontinuitet, genkendelighed og struktur. Det skaber ro hos børnene, at de ved hvor de skal være, hvad der skal ske og hvornår. Der skal være rum til at ”lade børn være børn”. Med dette mener vi, at de kan udfolde sig i den frie leg under opsyn. Grænsesøgende adfærd skal mødes med undren, der ansporer til refleksion hos barnet. Børnene skal kende deres pædagoger, hvis måde at agere og reagere på bør være konstant og tydelig. Vi som voksne skal være lyttende, ærlige, empatiske, anerkendende og til stede, samt have evnen til at vise medmenneskelighed og udvise en ro og en styrke, der giver børnene tryghed. Vi skal være børnenes forbillede og inspiratorer. Endvidere støtter vi børnene i at udvikle empati således, at børnene kan træde til og trøste, hvis et andet barn bliver ked af det. Det barn, der evt. er skyld i miseren, motiveres til selv at være aktivt trøstende. Hver dag tilbydes der et måltid mad som opfylder børnenes behov for næring, og energi. Maden er sundhedsmæssigt i overensstemmelse med mad og måltidspolitikken, som er gældende på Bakkelandets Friskole. Der tilrettelægges et passende antal aktiviteter, som opfylder målet om, at børnene udfordres på forskellige planer. Aktiviteterne tilrettelægges således, at der indgår motion og friluftsliv i hverdagen. Der skal være et passende tilbud af materialer, spil, legeredskaber, rekvisitter m.v. til brug for børnenes kreative udfoldelse. Der skal være plads til, at der kan tages særlige hensyn og tiltag for enkelte børn. Vi prioriterer tværfagligt samarbejde med andre professioner højt. Eksempelvis samarbejder pædagoger i SFOen og børnehaven tæt, når en gruppe børnehavebørn skal starte i førskolen. Endvidere vægter vi forældresamarbejdet og den generelle forældrekontakt højt. Et samarbejde kan eksempelvis bestå af en gruppe forældre, der kører, når vi skal i svømmehallen. Den daglige forældrekontakt er betydningsfuld fordi det højner tilliden og kendskabet mellem personale og forældre. 1-2 gange om året afholder vi forældremøde, hvor vi fortæller om året der gik, samt næste års planer. Der kan være et bestemt tema for et forældremøde. Eksempelvis konflikthåndtering eller mad- og sukkerpolitik.

Dags- uge og årsrytme:

Børn, som kommer på skolen inden skoledagen starter, har mulighed for at være i morgen-SFO. Her er der en voksen, som er tilknyttet SFO’en. SFO–dagen starter, når sidste skoletime er slut. Pædagogerne tager mod børnene, hilser på dem og modtager de beskeder der måtte være. Når der ringes til spisetid, vasker børnene fingre og går i deres spisegruppe. Ved måltidet er der meddelelser fra pædagoger og børn. Der er fokus på et hyggeligt måltid, bordskik og en ordentlig omgangstone. Der bruges den fornødne tid til spisningen. Under meddelelser støttes børnene i at udtrykke deres meninger, historier og tilkendegivelser samt deres sprog til dette. Endvidere støttes børnene I at lytte, således at de oplever at have indflydelse på de demokratiske processer i hverdagen. Efter måltidet går børnene til diverse værksteder og legeaktiviteter. Børnene skal vide, hvilke pædagoger, der har ansvaret for dem, og som de umiddelbart kan henvende sig til med spørgsmål og for at få hjælp. Dette kan ses i forhallen. Oprydning efter en aktivitet foregår som en naturlig del af hverdagen. Når børnene tager hjem, skal der hilses farvel og tak for i dag af pædagogerne. Ingen børn må forlade SFO’en uden at give besked til en af pædagogerne. SFO – ugen planlægges, og den er præget af genkendelighed og kontinuitet. I fredagsbrevet på VIGGO fortælles om den forgangens ugens højdepunkter. Når der sker fornyelse og ændringer i det planlagte, skal der informeres om det på VIGGO og på et passende tidspunkt. SFO – året vil afspejle de årstidsbestemte aktiviteter, der også præger skoletiden, ligesom flere faste tiltag (cykelkørekort, SFO – lejr, juleaktiviteter m.v.) vil være tilbagevendende på planen.

  • Overordnede mål.

  • Pædagogik/faglighed.

  • Dags- uge og årsrytme.

  • Aktivitetsplan

  • Principper for aktivitet – det frie valg.

  • Uddybning af nogle temaer i de overordnede mål.

  • Førskolebørn.

  • Evaluering, opfølgning, forældre kontakt og dokumentation.

Se den nyeste leg- og læreplan her:
Leg og læreplan 2018.pdf